Kolagen Naturalny Colway Sklep

Informacje i zamówienia : 607-18-20-24
Sprawdź koszyk
Koszyk:
0,00
Home O nas › Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.centrumcolway.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu CENTRUM COLWAY ma charakter informacyjny, i oznacza to, że nie jest ona wyłącznie źródłem informacji a nie źródłem obowiązków dla Usługobiorców (Klientów Sklepu Internetowego).

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Marek Jakubek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: TECHMOT z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Międzychodzkiej 10/2 wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem 71819/2010; NIP: PL7822092807; REGON: 301377890, adres e-mail: centrumcolway@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: (+48) 607 18 20 24 (opłata jak za połączenie standardowe - według cennika właściwego operatora). - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą Sklepu Internetowego.

3. Dane osobowe Klienta (Usługobiorcy) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem i są zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane te są zbierane i przechowywane w sposób właściwy i odpowiedni w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. Wszelkie określenia występujące w niniejszym dokumencie należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. Za każdym razem cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika wyłącznie z działań podejmowanych przez Klienta (Usługobiorcę) w Sklepie Internetowym.

2. Celami zbierania danych osobowych Klienta (Usługobiorcy) przez Administratora są:

a. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. usługi Konto).

b. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

3. Możliwymi odbiorcami danych osobowych Klienta (Usługobiorcy) Sklepu Internetowego są:

a. w przypadku Klienta korzystającego w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską zebrane dane osobowe Klienta udostępniane są wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta korzystającego w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą zebrane dane osobowe Klienta udostępniane są wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów (Usługobiorców) korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania, prowadzenia działalności lub/i siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta (Usługobiorcy).

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podanie danych osobowych przez Klienta (Usługobiorcę) jest dobrowolne, jednak jest do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta (Usługobiorcę) jest konieczność realizacji umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej realizacji, na żądanie Klienta (Usługobiorcy).

3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta (Usługobiorcy) jest wcześniejsza zgoda Klienta (|Usługobiorcy) lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora w tym zgodnych z art. 23 ust. 4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

V. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Klient (Usługobiorca) ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W przypadku udzielenia przez Klienta (Usługobiorcę) zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta (Usługobiorcy) w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5. W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

VI. AUTOMATYCZNIE ZBIERANE DANE:

1. Podczas wizyty Klienta (Usługobiorcy) na stronie Sklepu automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego (w tym tzw. logi lub pliki dziennika). Ponadto dane mogą być zbierane przez:

a. pliki „cookies” (tj. „ciasteczka” – gdy Klient odwiedza Sklep, wysyłane są do jego komputera lub innego urządzenia pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Klientowi informacji oraz podczas procesu zakupowego, w tym w celu zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości usług Sklepu Internetowego dzięki przechowywaniu preferencji Klienta, poprawianiu wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów oraz śledzeniu trendów, dotyczących na przykład sposobów wyszukiwania informacji). Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku Klienta (Usługobiorca) może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktowanie się z producentem właściwej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji sklepu internetowego może okazać się utrudnione lub niemożliwe,

b. system „Google Analytics” tj. system analityki internetowej dający wgląd w ruch na stronie Sklepu oraz w skuteczność działań marketingowych.

2. Sklep automatycznie zbiera dane Klientów (Usługobiorców) którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego oraz dobrowolnie umieszczają komentarze do produktów na stronie Sklepu, są to dane takie jak: adres e-mail, dane adresu IP, nick, pseudonim.

3. Administrator może przetwarzać również pewne dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – w tym adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, co oznacza, że nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator informuje, że niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego i że po przejściu na inne strony, zapoznać się z właściwą im polityką prywatności.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Dane zabezpieczane są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator odpowiednio stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną takie jak:

a. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

b. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

c. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.